Нормативна уредба

Закони

Проект на ЗИД на ЗКФН

Кодекс на застраховането 01.01.2016

Мотиви проект за Кодекс за застраховането 30.12.2014

Проект за Кодекс за застраховането 30.12.2014

КОДЕКС за застраховането
Закон за комисията за финансов надзор
Закон за експортното застраховане

Наредби

Наредба

Практика клиентска сметка-чл.155 от КЗ-16.10.2014

Наредба №49-16.10.2014-за задължително застрахованепочл.249,т.1 и2 от КЗ и методика за уреждане на претенции.Чл.44 касаещ застрахователния посредник за отчитане на ГО

Наредба
№ 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група


Наредба
№ 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и
съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества


Наредба
№ 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява (обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г.)


Наредба
№ 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка (обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2006 г.)


Наредба
№ 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви


Наредба
№ 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (обн. ДВ, бр. 25 от 24.03.2006 г.)


Наредба
№ 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (обн. ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. и доп. бр. 22 от 14.03.2006 г.)