Новини

Покана за годишно общо събрание

25.08.2021

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за застраховане на брокери в България /АЗББ /-гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на АЗББ на 28.09.2021 г. от 16.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Борис III ” № 41, хотел „Централен хотелски форум“, конферентна зала със следния дневен ред:

 

  1. Приемане на отчета за действие на Управителния съвет за 2020 г .;
  2. Приемане на отчет за доклад на Контролно -етична комисия за изпълнение на бюджета на АЗББ за 2020 г .;
  3. Приемане на Годишни финансови отчети към АЗББ за 2020г .;
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г .;
  5. Приемане на основни насоки, годишна програма и бюджет на АЗББ за 2021 г .;
  6. Одобряване на приемането на нови членове на АЗББ;

7. Приемане на Етичен кодекс на АЗББ;

8. Избор на членове на Консултативен съвет;

9. Разни.

» Всички новини