УСТАВ
на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на застрахователните брокери в България"
за осъществяване на дейност в частна полза


РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1(1)Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на застрахователните брокери в България”, наричана по-долу за краткост “Асоциацията”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска  цел (ЗЮЛНЦ).


(2)”Асоциацията на застрахователните брокери в България” е отделна от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.Членовете на Асоциацията отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 2(1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е: “Асоциация на застрахователни брокери в България” (АЗББ).

 

(2) Пълното и съкратеното наименование са изписват на латиница, както следва “Association of Insurance Brokers in Bulgaria”/AIBB/

(3)Всяко писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

Чл.3 Седалището на Асоциацията е в гр.София, Район “Оборище”, а адресът на управление: 1000 София, ул.”Сердика”N26, ет.1, ап.3

Чл. 5 Асоциацията се образува за неопределен срок.


РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

Чл.6. Целите на Асоциацията са:

1.Да защитава и утвърждава застрахователното и презастрахователното брокерство в Република България.

2.Да подпомага развитието на дейността на своите членове.
3.Да защитава правата и интересите на своите членове.
4.Да подпомага и издига професионалната квалификация на своите членове.
5.Да отстоява позициите и утвърждава авторитета на застрахователното и презастрахователното брокерство в България.

6. Да пропагандира ролята и значението на застрахователното брокерство.


Чл. 7 Средствата, с който Асоциацията постига своите цели са:
1.Проучване и популяризиране опита на сродни организации, както и нормативни решения в областта на застраховането и застрахователното брокерство в Европа и света.

2.Участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на застраховането.

3.Участие в колективните застрахователни и брокерски мероприятия в национален и световен мащаб.

4. Съдействане за активен международен обмен и ефективна международна дейност.
5. Поддържане на собствена информационна мрежа.

6.Подпомагане на правителствени и неправителствени институти, местни и международни организации в съответствие със своите цели.

7. Членуване или поддържане контакти със сродни организации в страната и чужбина и участие в техните форуми.

8. Организиране на форуми в областта на застраховането и застрахователното брокерство.
9. Информиране на членовете си за проблеми и тенденции в тяхната дейност.
10. Присъждане на призове за изявили се в областта на застрахователното дело.


РАЗДЕЛ III

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

чл.8 (1)Асоциация на застрахователните брокери се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) Асоциацията осъществява дейност в полза на членовете си.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.9 Предметът на дейност на Асоциацията е:

Да защитава и утвърждава застрахователното и презастрахователното брокерство в Република България чрез участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на застраховането.

Да подпомага развитието на дейността на своите членове. Да подпомага и издига професионалната квалификация на своите членове.

НЕЗАВИСИМОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 10 В своята дейност Асоциацията се ръководи единствено от законите на Република България и разпоредбите на настоящия Устав.
Чл. 11 Асоциацията не преследва идеологически цели и не може да бъде обвързана с която и да било политическа организация.

РАЗДЕЛ IV

УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА

Чл.12 Учредители на Асоциацията могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, който желаят да се ползват от дейността на сдружението.
Чл.13 За членове на Асоциацията могат да бъдат приемани кандидати-юридически или физически лица, които имат добро име на застрахователния пазар и са лицензирани като застрахователни брокери.
Чл.14 Асоциацията може да приема нови членове при изявено желание от тяхна страна, изразено в писмена форма, приемане на условията на настоящия Устав и са в качеството си на застрахователен брокер, според изискванията на закона.
Чл.15 (1)Управителния съвет на Асоциацията се произнася по молбата  на първото си редовно заседание и внася решението си за одобрение на следващото Общо събрание. Писменият отказ или неразглеждането на молбата от Управителния съвет могат да се обжалват пред Общото събрание на Асоциацията. Общото събрание разглежда жалбата на първото си заседание и неговото решение е окончателно.

(2) Членството възниква с произнасянето на Управителния съвет по молбата и внасянето на встъпителната вноска.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.16 Всеки член на Асоциацията има право:

1.Да участва при вземането на решения от Общото събрание с право на един глас, освен в случаите, когато Устава му забранява да гласува;

2.Да избира и бъде избиран в ръководните органи на Асоциацията, само ако е доказал организационни качества и осъществил реална деиност, с която е допринесъл за утвърждаването на Асоциацията;


3.Да участва във всички мероприятия, организирани от Асоциацията;
4.Да участва лично и да изразява мнение на форумите на Асоциацията;
5.Да прави предложения за усъвършенстване и подобряване на дейността на Асоциацията;
6.Да иска и получи защита и съдействие от Асоциация, в случай, че са накърнени негови права или законни интереси.

7.Да иска и да получава информация по всякакви въпроси от дейността на Асоциацията.
8.Да се ползва от имуществото на Асоциацията, само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.


Чл.17 Всеки член на Асоциацията е длъжен:

1.Да спазва Устава на Асоциацията и да изпълнява решенията на ръководните органи на Асоциацията;

2.Да работи за осъществяване на целите на Асоциацията и решенията на ръководните и органи;

3.Да плаща членски внос;

4.Да не уронва престижа на Асоциацията, нито да ползва членството си за постигане на цели противоречащи на Асоциацията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.18 Членството в Асоциацията се прекратява:

1.С едностранно писмено волеизявление за напускане, отправено до Управителния съвет. В заявлението трябва да се посочат мотивите за напускането;
2.Със смъртта и поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на Асоциацията;

3.С изключване - в случай, когато член на Асоциацията грубо наруши разпоредбите на Устава. В този случай Управителния съвет изслушва задължително мотивите за противоуставното поведение на лицето и се произнася с решение;

4.При отпадане - когато член на Асоциацията не извършва никаква дейност, не участва активно в мероприятията на Асоциацията или не внася установените имуществени вноски;

5. При неодобрение на новоприет член от Общото събрание.

чл.19 Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Общото събрание, по предложение на УС, когато:

-нарушава предвидените в чл.17 от Устава задължения;
-извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо.

(2)/При маловажни случай на нарушения по чл.17 от Устава Управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазването на който прави предложение за изключване.


чл.20(1)Отпадането се констатира, когато член на Асоциацията:
1.не е направил встъпителната си вноска в предвидения едномесечен срок от приемането му.

2.не е внесъл или е просрочил 6/шест/ последователни вноски по членския си внос.
3.е преустановил участието си в дейността на Асоцицията, като не е присъствал на повече от 2/две/ последователни заседания на Общото събрание.
(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Асоциацията, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Асоциацията

(3) При прекратяване на членството Асоциацията не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Асоциацията е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.


РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. (21) Органи на управление на Асоциацията са:

1. Общо събрание.

2. Управителен съвет.

3. Председател на Управителния съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общото събрание е висш ръководен орган на Асоциацията и се състои от всички учредители и новоприети членове, като юридическите лица се представляват от законно представляващите ги, а физическите лица участват лично.
Чл.23 Членството в Общото събрание на учредителите възниква след подписването на Устава, а за новоприетите членове - от момента на приемането им.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


Чл.24 Общото събрание решава всички въпроси от съществено значение за дейността на сдружението по осъществяване на неговите цели, а именно:
1. Приема, изменя и допълва Устава;

2.Приема други вътрешни актове;

3.Избира и освобождава от длъжност членовете на Управителния и Контролния съвет; 
4.Одобрява приемането и изключва членове на Асоциацията;

5.Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6.Взема решение за участие в други организации;

7.Взема решение за прекратяване, сливане на сдружението с други или разделянето му на две или повече сдружения;

8.Приема дългосрочни и годишни програми за осъществяване на целите на сдружението и насоки за дейността му;

9.Приема бюджета на Асоциацията;

10.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;

11.Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12.Отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, реглламентиращи дейността на Сдружението;
13.Дава предложения за създаване на фондове, за участие на Асоциацията в сдружения и структури в страната и чужбина;

14.Приема годишните отчети за дейността на Управителния съвет;

15.Взема решения по всички останали организационни въпроси.

Чл.25 Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете с изключение на решенията по чл.24, т.1 и т.7. В тези случаи решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И КВОРУМ

Чл.26 (1)Общото събрание се свиква на редовно заседание при необходимост, но не по-рядко от веднъж в рамките на една календарна година от Управителния съвет на Асоциацията с писмена покана, като в поканата се посочва мястото, датата, часа , дневния ред и по чия инициатива се свиква.


(2) Поканата се изпраща на членовете и се поставя на мястото на обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

чл.27(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последният случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2)Управителният съвет може да свиква и извънредни заседания на Общото събрание.
чл.28 По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се взимат решения.

 

КВОРУМ

чл.29 Общото събрание се счита за законно ако присъстват най-малко 1/2 от членовете на сдружението по списъчен състав. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

чл.30(1) Всеки член на Асоциацията има право на един глас в Общото събрание. 
(2)Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.него, неговия съпруг /а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
2.юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3)Членовете на Асоциацията могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член на общото събрание. Не се допуска преупълномощаване.
чл.31 Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Управителния съвет или от изрично упълномощено от него лице - член на сдружението.
чл.32 Протоколите от заседанията на Общото събрание се подписват от председателстващия заседанието и се завеждат в специална протоколна книга.
чл.33 Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага след гласуването им, освен ако се касае за въпроси, свързани с вписването им в съда. В последния случай решенията влизат в сила след вписването.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


чл.34(1)Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(2)Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(3)Споровете по ал.1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на негов орган, или прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.35(1) За член на Управителния съвет може да бъде избран всеки член на Асоциацията. 
(2)Юридическото лице се представлява в Управителния съвет чрез свой представител според решението на съда за неговата регистрация.Решението за избор на Управителен съвет се взема от Общото събрание с мнозинство 1/2 от присъстващите.
(3) За член на Управителния съвет може да бъде предложен и избран както учередител, така и лице, което няма такова качество.

Чл.36 (1)Управителния съвет се състои най-малко от 5 (пет) членове-в т.ч. Председател, Зам.Председател и секретар, избрани с явно гласуване от Общото събрание за срок от 2 (две) години, които могат без ограничения да бъдат преизбирани за следващи мандати.

(2) По решение на Общото събрание, Управителния съвет може да увеличи състава си, като се привлекат нови членове.

Чл.37 Управителния съвет управлява работите на сдружението между заседанията на Общото събрание, като решава всички въпроси, касаещи дейността на сдружението, с изключение на въпросите по чл.24, т.1 и т.7, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.38 Управителният съвет:

1.Дава предложения за изменение и допълнение на Устава;
2.Определя насоките на развитие на Асоциацията;

3.Управлява текущата дейност на Асоциацията.

4.Изготвя и приема Правилник за организационно-техническото обслужване на Асоциацията.
5. Избира и освобождава от длъжност Председателя, Зам.председателя и секретаря на Асоциацията и определя размера на възнаграждението им.

6. Произнася се по молби за членство и предлага за одобрение от ОС нови членове на асоциацията.

7. Изготвя и представя пред Общото събрание годишен план-програма за работата на Асоциацията и отчет за изпълнението й, след приключване на текущата година.

8. Управителният съвет управлява имуществото на сдружението и взема решение за разпореждане с него.

9.Взема решения за участия в сдружения, съюзи и други в страната и чужбина.
10.Създава помощни органи, необходими за оперативно управление на Асоциацията.
11.Решава всички други въпроси, които не са изрично отнесени в правомощията на други органи.


СВИКВАНЕ. КВОРУМ. РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 39 (1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя най- малко 4(четири) пъти годишно, като в поканата за заседанието се посочва мястото на заседанието, датата, часа и дневния ред.

(2) По писмено искане на 1/3(една трета) от членовете на Управителния съвет, Председателят свиква извънредно заседание. Ако в едноседмичен срок Председателят не свика извънредно заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл. 40 (1) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват поне 3/5(три пети) от всичките му членове.

(2) Когато необходимият кворум липсва, се насрочва ново заседание не по-рано от 10(десет) дни. Ако и тогава не се събере необходимият кворум, заседанието се провежда валидно, само с присъстващите членове, при условие, че всички членове са били редовно поканени.

Чл.41 (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14,ал.2 и чл.31.,т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ- с мнозинство от всичките му членове.
(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл.42(1) Членството в Управителния съвет се прекратява на следните основания:
1.Отказ от членство;

2.Смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице;

3. Изключване от Асоциацията;

4. Промени в състава на Управителния съвет;

(2) При прекратяване членство на член от Управителния съвет, той може да се замести от друго лице, избрано от останалите членове на Управителния съвет, до избора на нов член.

Чл.43 (1) Председателят на Управителния съвет ръководи заседанията му. В негово отсъствие това правят Зам. председателят или Секретарят.
(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от председателстващия и се завеждат в специална протоколна книга, която се съхранява от секретаря на Управителния съвет.

(3) Решенията на Управителния съвет влизат в сила веднага след вземането им, освен в случаите, които се отнасят до въпроси, подлежащи на вписване в съда. В последния случай решенията влизат в сила след извършване на вписването.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.44(1) Всеки заинтересован член на Асоциацията може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходното решение на Общото събрание.Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по късно от една година от датата на вземане на решението.
(2)Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи, имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР

Чл. 45 Председателят на Управителния съвет е и Председател на Асоциацията.
Чл. 46 (1) Председателят се избира от Управителния съвет на Асоциацията.
(2) Управителният съвет на първото си заседание, след избора на Председател, определя и неговия мандат.

(3)/ Председател на Асоциацията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, без оглед на неговото гражданство.


Чл. 47 Председателят на Асоциацията:

1.Представлява Асоциацията пред трети лица в страната и чужбина.
2.Упражнява контрол по изпълнението на бюджета.
3.Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Асоциацията.
4. Председателствува заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет.
5. Осъществява контакт с неправителствени, образователни и други организации в страната и чужбина.

Чл. 48 (1) Зам. председателят на Управителния съвет, замества Председателя в негово отсъствие и по силата на настоящият Устав се счита упълномощен да разполага с всички правомощия на Председателя.


(2) За формалните сделки, извършвани от Зам. председателя, се издават изрични пълномощни, ако това се изисква по закон.


Чл. 49 Секретарят на Асоциацията:

 1. Осъществява оперативно ръководство на дейността на Асоциацията, по отношение на координацията и управлението;
 2. Организира и ръководи текущата дейност на Асоциацията;
 3. Внася в Управителният съвет проекти за план за работа на Асоциацията и на Управителния съвет;
 4. Предлага на Управителния съвет проект за бюджет на Асоциацията и отговаря за неговото изпълнение;
 5. Отчита ежегодно пред Общото събрание дейността на Асоциацията и периодически го информира по текущи въпроси;
 6. Организира свикването на Общото събрание и на Управителния съвет.

Чл. 50 Секретарят на Асоциацията отговаря за воденето и съхранението на всички книги и документи на Асоциацията.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Чл. 51 Контролният съвет се избира и освобождава от Общото събрание.

Чл. 52 Контролният съвет се състои от Председател и двама члена.

Чл.53 Общото събрание може да избере само Контрольор, който има пълномощията на Контролен съвет.

Чл.54 Контролният съвет осъществява текущ контрол върху дейността на Асоциацията и има следните правомощия:

 1. Следи за спазване на принципите, целите, насоките за развитието и управлението на Асоциацията - приети от Общото събрание;
 2. Следи за законосъобразното и правилно управление, използване и опазване на имуществото;
 3. Контролира законосъобразността на извършените разходи, в съответствие с решенията на ръководните органи и Устава на Асоциацията;
 4. Проверява най-малко 2(два) пъти годишно приходите и разходите на Асоциацията и следи за правилното водене на отчетността й;
 5. При констатирани нарушения поема инициатива за свикване на извънредно събрание на Управителния съвет или Общото събрание;

Чл.55 Председателят или упълномощен от него член участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.


РАЗДЕЛ VI

ИМУЩЕСТВО

Чл.56 Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 57 Източници на средства и финансиране на Асоциацията са:

1.Имуществeните вноски на членовете;

2.Стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав;

3.Приходи от участия в национални и международни прояви;

4.Приходи от дарения, спонсорство, когато предоставянето им не е свързано с условия, противоречащи на целите на Асоциацията.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

чл.60 Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

чл.61(1) Всички членове на Асоциацията дължат месечен членски внос в размер на 25(двадесет и пет) лева, платим на тримесечие до 10-то число на следващия месец. 
(2) Встъпителната вноска е в размер на 30 лева вносима в едномесечен срок от приемането на новия член.

чл.62 При приключване на годишния баланс със загуба ОС може да вземе ршение за допълнителни вноски на членовете за покриването и с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.63 Всички финансови документи се подписват от Председателя на Управителния съвет или от изрично упълномощено от него лице.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.64(1) Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана изцяло с идеалните цели и предмета на дейност на Асоциацията, а именно: Издателска дейност в областта на застраховането, консултантска дейност в областта на застраховането, обучение в областта на застраховането и презастраховането.
(2)Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Асоциацията.
(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4)Асоциацията не разпределя печалба.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

чл.65 Асоциацията може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите определени по реда на този Устав.


РАЗДЕЛ VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 66 Дейността на Асоциацията се прекратява :

1.при решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от членовете;
2.по решение на съда по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.67 При прекратяване на Асоциацията са извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на чл.14 от ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.68 Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имушествени вноски.


РАЗДЕЛ VIII

КНИГИ И ПЕЧАТ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 69 Освен задължителните счетоводни книги, Асоциацията поддържа протоколни книги на Общото събрание и Управителния съвет на Асоциацията, книга за членовете на Управителния съвет и други необходими.
Чл. 70 Членовете на Управителния и Контролния съвет имат право на свободен достъп до всички книги на Асоциацията.

Чл. 71 Печатът на Асоциацията е кръгъл и с надпис “Асоциация на застрахователни брокери в България”

 

РАЗДЕЛ IХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.72 За неуредените с този Устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона се заместват по право от повелителните му правила.

Чл. 73 Този Устав се приема на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 74 Този Устав е приет от Общото събрание проведено на 29.06.2001г.