Историята на Асоциацията на застрахователните брокери в България започва още в средата на деветдесетте години на миналия век, когато се създават първите застрахователно- посреднически дружества. Тези дружества се основават и управляват от множеството професионалисти, които дълги години са работили в застрахователните дружества. Така съществуващите вече законови възможности за създаване на застрахователни брокери веднага се използват от хората, за които застраховането не е просто работа, а е начин на мислене.

Тези професионалисти, уверени в своите познания и големия си опит, влизат в стопанския живот на Р България и създават свои застрахователни брокери.

Годините минават, общността на брокерите нараства, тогава възниква и идеята да се създаде професионална, браншова организация.

През 2000 година, след множество срещи и разговори на професионалната общност, се стига до решението да бъде създадена Асоциация на застрахователните брокери в България.

Учредителното събрание на АЗББ е насрочено и проведено на 7 април 2000 г. На това първо събрание е приет Уставът на АЗББ.

Така на основание на протокол от Учредително събрание и приетия Устав на АЗББ, Софийски градски съд издава решение №178/ ІІ-том, стр. 25, и фирмено дело №6489/07.07.2000 г. за вписване в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел в частна полза на  Асоциация на застрахователните брокери в България.

И така, година след година АЗББ продължава мисията си да бъде професионалната  и браншова организация на застрахователните брокери в България, да защитава и отстоява техните права, да представлява гилдията пред всички държавни институции в България и в чужбина.

По-съществените събития и дейности на АЗББ в хронологичен ред:

 • Предложение за изменение и допълнение на нормативната уредба за застраховането – 10.10.2000 г.
 • На 20.06.2001 г. съвместно с Дирекция застрахователен надзор е изготвено и внесено проектоизменение на Закона за застраховането.
 • Изготвянето на проектоустав на АЗББ е съобразено със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На 29.06.2001 г. е свикано Общо събрание на АЗББ, където е приет новият устав на Асоциацията.
 • Предложение за промени в Закона за обществените поръчки от Асоциацията до Народното събрание – 25.02.2002 г.
 • На 15.03.2002 г. е подписано споразумение между Асоциацията на застрахователните брокери в България и Асоциацията на българските застрахователи.
 • Създаване на интернет страница на АЗББ – август 2002 г.
 • От 29.09.2003 г.Управителният съвет (УС) на АЗББ взема решение да стане колективен член на Съюза на частните предприемачи „Възраждане“.
 • УС на АЗББ направи корекции в становището по Наредбата за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент, внесено в КФН на 18.09.2003 г.
 • На 28.09.2005 г. КФН приема проекта на Кодекса на застраховането в частта за задължителното застраховане след активни консултации с АЗББ.
 • На 23.02.2006 г. АЗББ защитава пред регулатора КФН тезата „Застрахователният брокер има право да прехвърля от „клиентска сметка“ към своята разплащателна сметка договорената със застраховател комисиона“ – да се спазят изискванията на Кодекса за застраховане чл.155, ал.1, т.2.
 • От 19.04.2006 г., съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, КФН има възможност да привлече външни експерти и в тази връзка изпраща молба за сътрудничество към АЗББ. КФН изпраща официална молба до АЗББ за списъка на нейните членове.
 • Следва приемане на ЕС директиви във връзка с хармонизацията на законодателството ни и предстоящото членство на България в ЕС: приета е Директива 2002/92/ЕС на Европейския парламент, предложение от 19.10.2005 г. за чл. 4, която касае пряко застрахователните посредници.
 • Изготвени и приети са Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за лицензираните застрахователни брокери. Решението за присъединяване е взето на заседание на Управителния съвет на АЗББ с протокол № 5/22.05.2007 г. и утвърдено със заповед РД-20-234/02.07.2007 г. на Директора на Агенцията за финансово разузнаване.
 • През 2007 г. се проведе курс за повишаване на квалификацията на застрахователните брокери със следната програма: - Общи характеристики на продуктите на Schwacke и „АутоЕксперт“.
  - Индентификация на леки и лекотоварни автомобили по VIN.
  - Продукти за оценка на автомобили: SuperSchwacke и стойности на употребявани автомобили в България.
  - Продукти за калкулиране на щети по автомобили: Калкулация (Schwake) и наредба 24/08.03.2006, издадена от КФН.
  - Компютърни програми и интернет сайтове на Schwacke и „АутоЕксперт“.
 • Изготвяне и внасяне на писма до КФН и Комисията за защита на конкуренцията относно: Застрахователни брокери изнесоха информация за сигнали от клиенти, които при теглене на ипотечни кредити са принуждавани да сключват имуществените си застраховки през точно определен брокер, с който съответната банка има „специален“ договор от 25.06.2007 г.
 • Във връзка с Указания от КФН от 11.03.2009 г. УС и ОС решиха адвокат Ася Аксентиева да подготви правно становище, което е внесено на 19.10.2009 г. Отговор от КФН е получен на 13.01.2010 г. В края на април адвокат Ася Аксентиева подготви и внесе ново становище.
 • След Общото събрание адвокат Ася Аксентиева подготви унифициран договор за сътрудничество за всички членове на АЗББ.
 • Съорганизатор от 2002 година досега на ежегодните конференции, организирани от Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, по проблеми в застраховането и осигуряването в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, и Висшето училище по застраховане и финанси – София.
 • Провеждане на постоянни неформални срещи със застрахователи по проблемите на брокерите.
 • На 12.11.2010 г. УС организира среща със зам.-председателя на Дирекция „Застрахователен надзор“ г-н Борислав Богоев във връзка с представена програма от КФН на тема „Предизвикателства и перспективи, свързани с регулирането и надзора на застрахователния пазар“. Срещата протече при голям интерес от страна на застрахователните брокери (присъствали 120), като бяха поставени много важни въпроси.
 • Относно промените в кодекса на застраховането
  1. Изпратихме становище на Асоциацията до КФН – 21.03.2011 г.
  2. Изпратихме становище до Народното събрание и на проф. Борис Грозданов – 17.05.2011 г.
  3. Изпратихме становището си до Министерството на финансите – 18.05.2011 г.
  4. Организирахме срещи на членове на Управителния съвет с депутати от 41-вото Народно събрание през юли 2011 г.
  5. Изпратихме писмо до Председателя на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм – август 2011 г.
  6. Среща с омбудсмана на Р България – 06.10.2011 г.
 • Провеждане на постоянни срещи с КФН с оглед на по-доброто сътрудничество и за обсъждане на стартирането и приложимостта на системата за издаване на електронни полици по застраховка „ГО“ за водачите на МПС.
 • Изготвени от УС и юрист, новите правила са изпратени към ДАНС „Финансово разузнаване“ – „Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за лицензираните застрахователни брокери“ – ноември 2011 г.

Хронология за членовете на Управителния и Контролния съвет на АЗББ

2000 г. Председател
Зам.-председател
Секретар
Членове
Янаки Андреев
Красимир Жечев
Анета Петрова
Йордан Велев
Юлиян Стамболджиев
Руси Русев
Евгени Белчев
2002 г. Председател
Зам.-председател
Секретар
Членове
Янаки Андреев
Красимир Жечев
Анета Петрова
Юлиян Стамболджиев
Руси Русев
Евгени Белчев
Контролен съвет: Костадин Пеев
Светозар Миланов
Александрина Колева
2004 г. Председател
Зам.-председател
Секретар
Членове
Янаки Андреев
Красимир Жечев
Анета Петрова
Юлиян Стамболджиев
Руси Русев
Иван Дончев
Георги Панков
Контролен съвет: Костадин Пеев
Светозар Миланов
Александрина Колева
2007 г. Председател
Зам.-председател
Секретар
Членове
Янаки Андреев
Красимир Жечев
Анета Петрова
Юлиян Стамболджиев
Руси Русев
Дарина Димитрова
Костадин Пеев
Контролен съвет: Александрина Колева
Светозар Миланов
Петър Минчев
2009 г. Председател
Зам.-председател
Секретар
Членове
Янаки Андреев
Юлиян Стамболджиев
Анета Петрова
Костадин Пеев
Иван Дончев
Александрина Колева
Димитър Блъсков
Контролен съвет: Евгени Белчев
Красимир Жечев
Николай Здравков
2011 г. Председател
Зам.-председател
Секретар
Членове
Костадин Пеев
Юлиян Стамболджиев
Васимир Радулов
Александрина Колева
Ирина Шилегарска
Георги Райчев
Валентин Занев
Контролен съвет: Анета Петрова
Евгени Белчев
Димитър Събев