Целите на Асоциацията са:

1. Да защитава и утвърждава застрахователното и презастрахователното брокерство в Република България.
2. Да подпомага развитието на дейността на своите членове.
3. Да защитава правата и интересите на своите членове.
4. Да подпомага и издига професионалната квалификация на своите членове.
5. Да отстоява позициите и утвърждава авторитета на застрахователното и презастрахователното брокерство в България.
6. Да пропагандира ролята и значението на застрахователното брокерство.

Средствата, с които Асоциацията постига своите цели, са:

1. Проучване и популяризиране на опита на сродни организации, както и на нормативни решения в областта на застраховането и застрахователното брокерство в Европа и света.
2. Участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на застраховането.
3. Участие в колективните застрахователни и брокерски мероприятия в национален и световен мащаб.
4. Съдействане за активен международен обмен и ефективна международна дейност.
5. Поддържане на собствена информационна мрежа.
6. Подпомагане на правителствени и неправителствени институти, местни и международни организации в съответствие със своите цели.
7. Членуване или поддържане на контакти със сродни организации в страната и чужбина и участие в техните форуми.
8. Организиране на форуми в областта на застраховането и застрахователното брокерство.
9. Информиране на членовете си за проблеми и тенденции в тяхната дейност.
10. Присъждане на призове за изявили се в областта на застрахователното дело.

Асоциацията на застрахователните брокери се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
Асоциацията осъществява дейност в полза на членовете си.

Предметът на дейност на Асоциацията е:

Да защитава и утвърждава застрахователното и презастрахователното брокерство в Република България чрез участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на застраховането. Да подпомага развитието на дейността на своите членове. Да подпомага и издига професионалната квалификация на своите членове.